Skip to main content

 

Deze privacyverklaring geeft weer hoe AdvoConsult Advocatuur uw persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens zij verwerkt en voor welke doeleinden. Verder welke rechten u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunt uitoefenen.

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving.
Persoonsgegevens worden slechts verwerkt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.
Deze privacyverklaring is bedoeld voor alle advocaten en cliënten van wie AdvoConsult Advocatuur persoonsgegevens verwerkt.

Verkrijging van persoonsgegevens.

AdvoConsult Advocatuur verkrijgt uw persoonsgegevens van:

– uzelf (verstrekt voor de behandeling van uw zaak, via een contact of web formulier, door fysieke overhandiging etc);
– de gerechtelijke instanties voor welke uw zaak dient.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

AdvoConsult Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de behandeling van uw zaak.

De juridische basis waarop AdvoConsult Advocatuur persoonsgegevens verwerkt berust op:

– uw toestemming of
– onder specifieke omstandigheden: het gerechtvaardigd belang van AdvoConsult Advocatuur om u uitnodigingen toe te sturen.

Voor een juiste adressering worden verwerkt: naam, adres, functie of beroep, titel(s), geslacht en onderneming of organisatie.

Om contact met u te kunnen opnemen worden verwerkt: emailadres en/of woon- of verblijfadres en (mobiel) telefoonnummer.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien blijkt dat uw emailadres niet meer in gebruik is, u uw toestemming voor verwerking en bewaring intrekt en bij verval van het gerechtvaardigd belang op grond waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, daaronder begrepen het verstrijken van een periode van vijf jaar sinds u contact heeft gehad met Advoconsult Advocatuur.

Uw persoonsgegevens worden ook verwijderd wanneer uw onderneming ophoudt te bestaan.

Uw rechten

U heeft het recht Advoconsult Advocatuur te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen.

Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

Een dergelijk verzoek kunt u richten aan mr. F.E. boonstra, Lange Voorhout 43, 2514 EC Den Haag of aan fe.boonstra@advoconsult.nl.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”)

Uw persoonsgegevens en derden

AdvoConsult Advocatuur deelt uw persoonsgegevens niet met derden.

Beveiligingsmaatregelen

AdvoConsult Advocatuur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daartoe wordt onder andere gebruik gemaakt van hard- en software encryptie.

Wijzigingen

Advoconsult Advocatuur behoudt zich het recht voor om deze verklaring op ieder moment en om welke reden dan ook te wijzigen, uiteraard in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving.