Skip to main content

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom.
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AdvoConsult b.v. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij AdvoConsult b.v..

Geen garantie op juistheid.
Indien van toepassing:
AdvoConsult b.v. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze
inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te
wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. AdvoConsult b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen.
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.advoconsult.nl op deze pagina.