Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN AdvoConsult b.v.

ARTIKEL 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen AdvoConsult b.v., ook handelend onder de naam AdvoConsult Advocatuur, enerzijds en haar wederpartij(en), verder aangeduid als cliënt, anderzijds. Elke rechtsverhouding tussen AdvoConsult b.v. enerzijds en cliënt anderzijds, wordt hierna aanduid als: de opdracht.

ARTIKEL 2. Aanvaarding algemene voorwaarden

Cliënt aanvaardt dat een opdracht tot stand komt met AdvoConsult b.v., gevestigd aan de Lange Voorhout 43, 2514 EC ’s Gravenhage,  KvK 58573712, en dat deze algemene voorwaarden tevens van toepassing zijn op alle door AdvoConsult b.v. ingeschakelde derden.

ARTIKEL 3. Verstrekking opdracht

De cliënt aanvaardt dat een opdracht tot stand komt met AdvoConsult b.v.. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn degenen die voor of ten behoeve van AdvoConsult b.v., al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.

ARTIKEL 4. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van AdvoConsult b.v. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Advoconsult b.v. gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoet aan de voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Indien en voor zover deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak op uitkering geeft, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door AdvoConsult b.v. gedeclareerde èn betaalde bedrag, met een maximum van € 1.000,00 incl. BTW.

Een aansprakelijkstelling dient te zijn voorafgegaan door een per aangetekende post bij AdvoConsult b.v. ingediende klacht. Alle aanspraken van cliënt vervallen drie maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben.

ARTIKEL 5. Honorarium, verschotten, kosten en voorschot

Voor de uitvoering van de opdracht is cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten, reis- en verblijfkosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De kantoorkosten bedragen 7% van het honorariumbedrag, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Tenzij anders is overeengekomen, wordt het honorarium berekend op basis van het aantal gewerkte uren met als basiseenheid 6 minuten, vermenigvuldigd met het jaarlijks vast te stellen basisuurtarief.

Indien een vast bedrag voor honorarium bij aanvang van de juridische werkzaamheden wordt overeengekomen, dan is dat bedrag verschuldigd, ongeacht de aard en omvang van de juridische werkzaamheden. AdvoConsult b.v. is niet gehouden de overeengekomen juridische werkzaamheden uit te voeren en zullen dus ook niet eerder worden aangevangen, dan nadat het overeengekomen vaste bedrag door cliënt is voldaan op de door AdvoConsult b.v. aangegeven bankrekening.

AdvoConsult b.v. is gerechtigd van cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. Betaling van declaraties dient zonder verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente verschuldigd.

Door AdvoConsult b.v. van cliënt ontvangen gelden strekken allereerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens op de verschuldigde rente, terwijl het restant zal worden afgeboekt van de oudste deeclaratie, ongeacht de door cliënt vermelde strekking van de betaling.

ARTIKEL 6. Beëindiging opdracht

Zowel cliënt als Advoconsult b.v. kunnen een opdracht, desgewenst met onmiddellijke ingang, beëindigen door schriftelijke mededeling aan de ander.

Indien een vast bedrag voor honorarium is overeengekomen en voldaan, dan kan daarvan geen gehele of gedeeltelijke teruggave door cliënt van AdvoConsult b.v. worden verlangd.

Nadat een zaak is geëindigd, zullen alle in het dossier aanwezige van de cliënt afkomstige originele stukken op verzoek van cliënt worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende 5 jaar zal worden bewaard, tenzij een andere regeling wordt overeengekomen. Daarna is Advoconsult b.v. gerechtigd het dossier zonder verdere aankondiging of mededeling aan cliënt te vernietigen.

ARTIKEL 7. Klachten- en Geschillenregeling

AdvoConsult b.v. hanteert een interne kantoorklachtenregeling, welke op alle dienstverlening van toepassing is. Op verzoek zal het interne klachtenreglement van AdvoConsult b.v. kosteloos aan de cliënt worden toegezonden.

ARTIKEL 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de opdracht en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te ‘s-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van daarmee verband houdende geschillen.